PCAN

Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant

Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant

Doel
Het Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (PCAN) heeft tot doel om informatie, aangaande de arbeidsmarkt in deze regio welke direct of indirect de belangen van cliënten raken, (vroegtijdig) te delen met elkaar. Daarnaast wil zij met deze informatie raadpleging verzorgen aan de Stuurgroep Werkbedrijf, het POHO van deze Arbeidsmarktregio en het Regionaal Strategisch Adviesteam, alsmede aan lokale cliëntenraden (of raden Sociaal Domein).
Het PCAN zal, vooralsnog, geen adviezen uitbrengen hetgeen binnen de cliëntenparticipatie de verantwoordelijkheid is en blijft van de bestaande Cliëntenraden, dan wel Raden Sociaal Domein. Met cliënten worden bedoeld alle inwoners van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die werk zoeken en daarbij ondersteuning nodig hebben, ongeacht de uitkeringssituatie.

Visie
Het PCAN zal haar ervaringsdeskundigheid benutten bij beleid en uitvoering binnen de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant teneinde de dienstverlening aan cliënten binnen deze regio te optimaliseren. Zij kan hierbij bouwen op brede steun en samenwerking van de cliëntenraden (of Raden Sociaal Domein) van alle 18 gemeenten.

Documenten PCAN

♦ Doel en visie

Vergaderplanning 2019:

woensdag 2 oktober 2019

Gemeentehuis Oss
Vergaderzaal 3
Van 10.00 – 12.00 uur

♦ Ter informatie

Geen payroll voor Wsw’ers? Dan ook niet bij Banenafspraak en Beschut werk!

Wsw-shutterstock_1092072917De regering vindt dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, zoals Wsw’ers, gebaat zijn bij een stabiel inkomen en zekerheid van werk. Payrolling mag dan ook voor hen niet betekenen dat zij telkens volgens een andere cao worden betaald. Tot verbijstering van de LCR worden mensen die vallen onder de Banenafspraak of Beschut werk niét in bescherming genomen, puur omdat ze niet onder één  cao vallen waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden. Deze mensen zijn namelijk wel net zo kwetsbaar. De LCR stelt dan ook voor om óf te komen met een cao voor de Participatiewet óf mensen scharen onder een cao die lokaal voor hen is gekozen.

 

Het volledige bericht is te lezen op:

www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Geen-payroll-voor-Wswers-Dan-ook-niet-bij-Banenafspraak-en-Beschut-werk

 

Wijzigingen Participatiewet moeten beter zodat werken écht loont

‘Je voelt je een probleem, in plaats van iemand met een probleem die op een juiste manier geholpen wil worden’. En: ‘De regels om ondersteuning aan te vragen en te verantwoorden (rapportage) verschillen per gemeente. Je moet overal zelf achteraan bellen en je hebt verschillende schakels nodig om de persoon te bereiken.’ Het zijn slechts twee opmerkingen uit zeven interviews die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) presenteert bij de cliëntentoets wijzigingen Participatiewet. De conclusie van de LCR: voor veel mensen met een beperking is de Participatiewet een mismatch. De LCR benoemt in de cliëntentoets de belangrijkste knelpunten én aanbevelingen.

 

Het volledige bericht is te lezen op:

http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Wijzigingen-Participatiewet-moeten-beter-zodat-werken-echt-loont

♦ Infoflits AgriFood Werkt!

Nieuw beschut

Criteria Beschut Werk
Besluit advisering Beschut Werk, Artikel 3:
UWV verricht onderzoek naar de vraag of de persoon met arbeidsvermogen is aangewezen op:

1. Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden gerealiseerd;
2. Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kan worden aangeboden.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20180130%20beschut-werk-q3-17.pdf

https://www.beschutaandebak.nl/

 

Tussentijdse evaluatie AgriFood Capital

Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch 

Alle gevraagde en ongevraagde adviezen en reacties van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch kunt u vinden op:

www.clientenraadparticipatiewet.nl/documenten