PCAN

Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant

Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant

Doel
Het Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (PCAN) heeft tot doel om informatie, aangaande de arbeidsmarkt in deze regio welke direct of indirect de belangen van cliënten raken, (vroegtijdig) te delen met elkaar. Daarnaast wil zij met deze informatie raadpleging verzorgen aan de Stuurgroep Werkbedrijf, het POHO van deze Arbeidsmarktregio en het Regionaal Strategisch Adviesteam, alsmede aan lokale cliëntenraden (of raden Sociaal Domein).
Het PCAN zal, vooralsnog, geen adviezen uitbrengen hetgeen binnen de cliëntenparticipatie de verantwoordelijkheid is en blijft van de bestaande Cliëntenraden, dan wel Raden Sociaal Domein. Met cliënten worden bedoeld alle inwoners van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die werk zoeken en daarbij ondersteuning nodig hebben, ongeacht de uitkeringssituatie.

Visie
Het PCAN zal haar ervaringsdeskundigheid benutten bij beleid en uitvoering binnen de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant teneinde de dienstverlening aan cliënten binnen deze regio te optimaliseren. Zij kan hierbij bouwen op brede steun en samenwerking van de cliëntenraden (of Raden Sociaal Domein) van alle 18 gemeenten.

Documenten PCAN

♦ Doel en visie

Vergaderplanning 2019:

Nieuwe datum volgt.

In principe iedere keer in gemeentehuis Oss
Van 10.00 – 12.00 uur

♦ Infoflits AgriFood Werkt!

Nieuw beschut

Criteria Beschut Werk
Besluit advisering Beschut Werk, Artikel 3:
UWV verricht onderzoek naar de vraag of de persoon met arbeidsvermogen is aangewezen op:

1. Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden gerealiseerd;
2. Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kan worden aangeboden.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20180130%20beschut-werk-q3-17.pdf

https://www.beschutaandebak.nl/

 

Tussentijdse evaluatie AgriFood Capital

Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch 

Alle gevraagde en ongevraagde adviezen en reacties van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch kunt u vinden op:

www.clientenraadparticipatiewet.nl/documenten

Like ons op Facebook!