Informatie

 Onderstaand vindt je diverse websites die informatie verschaffen over cliëntenraden, Participatiewet, Gemeente ‘s-Hertogenbosch etc.
Bij verschillende websites kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen.

https://s-hertogenbosch.notudoc.nl/
In het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) vindt je de vergaderdata, agenda’s, vergaderstukken, raadsinformatiebulletins, notulen en besluitenlijsten van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

www.overheid.nl
Producten, diensten en contactgegevens. Hier kun je inschrijven en aangeven welke informatie uit welke gemeente je per email wilt ontvangen.

 

www.landelijkeclientenraad.nl
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. Via de nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen.

www.gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl
Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch richt zich op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen.

 

www.arbeidsmarktdashboard.nl
Het dashboard maakt op basis van heel veel beschikbare en gevalideerde arbeidsmarktinformatie analyses en zorgt voor inzicht.

 

www.samenvoordeklant.nl
Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid.

http://monitor.clientperspectief.nl/
De ‘Monitor cliëntperspectief’ is ontwikkeld door de koepelorganisaties ‘Ieder(in)‘ in samenwerking met de ‘LPGGz’, ‘NPCF’ en ‘Landelijke Cliëntenraad’.
De ‘Monitor cliëntperspectief geeft inzicht in het decentralisatie proces. Per gemeente en per verordening over de Participatiewet toont de monitor een kaart van Nederland hoe de lokale cliëntenraad de mate van inspraak op die verordening heeft ervaren.

 

www.waarstaatjegemeente.nl
Het dashboard is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen.

 

http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/
Armoede in Kaart 2016 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede?

www.movisie.nl
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

www.debus.nl
BUS staat voor Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen

 

http://adviesraadwmo-denbosch.nl/
De Wmo Adviesraad bestaat uit 10 leden met een onafhankelijk voorzitter, allen bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch met affiniteit en deskundigheid op het gebied van de Wmo en Jeugdhulpverlening.

 

https://vng.nl/newsletter/subscribe
Hier kan je je aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van de VNG: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten.